Perquè EV-AV?
 Crisi d´EV(CEC)
 Comunicats
 Campanyes
 ecologisme de debò ?
 Eleccions
 Opinió
 Conferències
 Política verda
 Resistències
 Agenda
 Vincles
 Nosaltres


Escriu el teu correu
 
Canadà-Catalunya | La ciutat com sistema viu | Comunalisme | President verd a Austria | Petit i liure | Jill Stein for President! | 11 setembre | Green New Deal | PEC 2006-2015 | L´Europa dels Pobles | Agenda Residu Zero | Letter to the European Green Parties | El discurs del President de la Generalitat | Un exemple | 20 anys | Municipi lliure i verd | Una altra Barcelona és possible! | Insubmissió al petroli! | Energies lliures | Aigua per a la vida | La pax economica, és realment la Pau? | La bici a les ciutats |

Política Verda

Energia lliure, neta i renovable a Catalunya
Amb nosaltres cap al futur !
7 raons per retirar el Pla d'Energia 2006-2015
Les al·legacions d'EV-AV

Per què Els Verds – Alternativa Verda rebutgem el PEC 2006-2015 i demanem la seva retirada ?

1a. raó: per què el Tripartit ha perdut el Nord.

El Tripartit es va comprometre en el Pacte del Tinell a ‘Promoure totes les accions necessàries per a maximitzar l’estalvi energètic i optimitzar l’eficiència energètica; i descentralitzar la producció d’energia’
El PEC 2006-2015 ni maximitza l’estalvi, ni optimitza l’eficiència, ni descentralitza la producció d’energia.
El Tripartit es va comprometre en el Pacte del Tinell a un ‘Programa de desenvolupament de les fonts d’energia renovables per tal d’assolir-ne una producció del 12 % l’any 2010’.
El PEC 2006-2015 no contempla cap Programa de desenvolupament de les fonts d’energia renovables per assolir que un 12 % l’energia primària s’obtingui a partir de les energies renovables.
El Tripartit es va comprometre en el Pacte del Tinell a un ‘programa de tancament de les centrals nuclears’.
El PEC 2006-2015 manté l’energia nuclear fins més enllà de l’any 2020.

2a. Raó: per què el Tripartit no veu l’Alba
El Tripartit no veu que cada dia surt el Sol, ni es creu que el Sol fa possible la vida a la Terra des de fa milions d’anys.
El PEC 2006-2015 és un text discursiu, propi dels anys 70 i 80 del segle XX, que no diu enlloc el que caldria fer per què Catalunya veiés, de veritat i cada dia, la sortida al Sol. Ni tan sols preveu la generalització de les ordenances solars a tota Catalunya, a despit que força municipis ja en tenen.

3a. Raó: per què el Tripartit no troba el Migjorn
El Tripartit no està convençut que el Sol és la principal font d’energia que els humans tenim a la Terra, ni té el coratge de fer el que és necessari fer per què la societat catalana pugui viure al ritme del Sol.
El PEC 2006-2015 no fa possible, de cap manera, que el sistema energètic català es basi en el Sol. El que cal fer urgentment a Catalunya és prendre decisions polítiques que permetin transformar de socarrel l’actual sistema energètic i fer-lo amic del Sol. Avui, amb els mercats de l’energia desregulats (liberalitzats) de res serveix anar passant el temps tot redactant ‘Plans’ Energètics. Calen decisions polítiques per fer que el mercat vagi incorporant les tecnologies solars i vagi fent obsoletes les tecnologies fòssils i nuclears. Una llei de les energies renovables, com tenen a Alemanya, podria ser un primer pas en la bona direcció. El futur de Catalunya en depèn.

4a. Raó: per què el Tripartit ignora l’Ocàs
El Tripartit no s’adona de la davallada inevitable de les energies brutes, ni s’atreveix a fer via pel camí de l’abandonament progressiu de la dependència de Catalunya envers les energies brutes fòssils i nuclears.
El PEC 2006-2012 de cap manera fa possible la transició del present sistema energètic obsolet, centralitzat, brut, poc eficient i no renovable cap a un sistema modern, distribuït, net, eficient i renovable.

5a. Raó: per què el Tripartit no fa cas del Sol
El Tripartit continua posant traves al naixement de l’economia solar a Catalunya, igual que els partits que avui el conformen ho van fer mentre eren a l’oposició.
El PEC 2006-2015 continua impedint, igual que ho feia el Pla de l’Energia a Catalunya en l’horitzó del 2010 elaborat pel govern de CiU, que l’energia solar es generalitzi al nostre país, que les tecnologies solars s’escampin arreu de les comarques, ciutats i poblacions, escalfant aigua, produint fred, generant electricitat, dessalant aigua, accionant motors tèrmics, generant vapor, convertint les diverses formes de biomassa per a generar calor, biocarburants i biocombustibles, hidrolitzant aigua i produint hidrogen, etc.

6a. Raó: per què el Tripartit continua tolerant les agressions ecològiques a la Terra.
El Tripartit continua permetent el domini de les fonts d’energia brutes i no renovables en el sistema energètic català, les quals posen en perill l’estabilitat climàtica de la Terra i enverinen radioactivament la biosfera.
El PEC 2006-2012 augmenta la contribució dels combustibles fòssils (i les emissions de CO2 corresponents) i manté l’energia nuclear (i la generació de residus altament radioactius, amb afectes que duraran segles).

7a. Raó: per què el Tripartit no cerca la força de l’esperit.
El Tripartit no confia en el poder amb la gent ni confia amb el poder interior de les persones, per anar fent via pel camí de l’economia solar.
El PEC 2006-2015 s’ha elaborat d’esquena a la gent i d’esquena a les ONG cíviques, socials i ecologistes. El govern tripartit solament ha consultat als grans agents energètics i ha inclòs en el PEC les previsions que ells han fet, sense cap debat social, sense la participació d’altres agents socials afectats per les decisions de les grans empreses energètiques. On és la democràcia energètica ?

Per aquestes 7 raons, Els Verds – Alternativa Verda REBUTGEM EL PEC 2006-2015.

Per aquestes 7 raons, Els Verds – Alternativa Verda DEMANEM AL GOVERN DE CATALUNYA QUE RETIRI EL PEC 2006-2015.

Per aquestes 7 raons, Els Verds – Alternativa Verda DEMANEM AL GOVERN DE CATALUNYA QUE FACI LA POLÍTICA NECESSÀRIA PER FER NÉIXER I CRÉIXER L’ECONOMIA I LA SOCIETAT SOLAR A CATALUNYA.Al·legació al PEC 2006-2015 presentada per EV-AV

En XXXXXX, actuant en representació de la organització cívico-política ecologista Els Verds – Alternativa Verda, es dirigeix al Conseller de Treball i Indústria i li

EXPOSA

- que està assabentat que el Govern de la Generalitat ha posat a debat públic l’anomenat Pla d’Energia de Catalunya 2006 – 2015,

- que és conscient que els mercats de l’energia s’han desregulat (o liberalitzat) des que va entrar en vigor la Directiva 96/92/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de desembre,

- que la Directiva 96/92/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de desembre va ser trasposada a la legislació espanyola amb la Ley 54/97 del Sector Eléctrico, de 27 de noviembre,

- que en el present marc de mercats energètics desregulats, els governs no tenen cap potestat per a la planificació energètica, tal com l’havien tingut en el passat quan els mercats estaven regulats,

- que la Ley 54/97 del Sector Eléctrico, de 27 de noviembre, en la seva disposició addicional 16a. conté el compromís de que, com a mínim, el 12 % del consum d’energia primària, per l’any 2010, ha de ser d’origen renovable,

- que la Ley 54/97 del Sector Eléctrico, de 27 de noviembre és d’obligat compliment a Catalunya, igual que a les altres comunitats autònomes de l’Estat Espanyol,

- que les previsions contingudes en el Pla d’Energia de Catalunya 2006 – 2015 queden molt allunyades de les que s’haurien d’assolir l’any 2010, pel que fa a les fonts d’energia renovable, si del que es tracta és de fer honor als compromisos de la Llei i fer l’aportació que Catalunya ha de fer pel assolir, entre totes les comunitats autònomes de l’Estat Espanyol, el compliment de la Llei (s’adjunta un informe justificatiu de les afirmacions fetes en aquest paragraf),

- que els països i les regions europees que més han assolit resultats ben notables pel que fa al desenvolupament del mercat de les energies renovables ho han fet a partir de capacitat legislativa dels seus respectius governs i en cap cas a partir de la redacció de ‘plans d’energia’,

- que com a mostra, hi ha el cas d’Alemanya, on la Llei de Fonts d’Energia Renovable (EEG) ha significat una explosió dels mercats de les fonts d’energia que flueixen per la biosfera (s’adjunta una còpia de l’esmentada Llei, en la seva versió anglesa), convertint aquest país en el pioner en les tecnologies pel seu aprofitament,

I per totes aquestes raons exposades fins ara, SOL·LICITA

- que el Govern de la Generalitat de Catalunya retiri el Pla d’Energia 2006 – 2015 ja que és una clara incitació a la vulneració de la Llei vigent,

- que el govern i el Parlament de la Generalitat de Catalunya, assumint les seves responsabilitats, treballin per adoptar una llei d’energies renovables que signifiqui per Catalunya el mateix que ha significat per Alemanya la Llei EEG.


Documentació adjunta:
- Llei Alemanya de les Fonts d’Energia Renovable (EEG)
- Informe ‘Quina ha de ser l’aportació de Catalunya en el compliment de la Disposició Addicional 16ª de la Llei 54/97’

INFORME

Quina ha de ser l’aportació solidària de Catalunya en el compliment de la Disposició Addicional 16a. de la Ley 54/97 del Sector Eléctrico que diu: ‘como mínimo, las FER aportarán un 12% del consumo de energía primaria en el año 2010’ ?


Previsió a l’Estat Espanyol:
- Consum d’Energia Primària – CEP (2011) = 174.986 ktep (1)
- Consum d’Energía Final – CEF (2011) = 131.560 ktep (1)
- CEF/CEP = 0,75
- Població (2011) = 42.500.000 habitants (1)
- CEP/càpita = 4,12 tep
- CEF/càpita = 3,09 tep
- Aportació FER (12% l’any 2010) = 0,12 * 174.986 = 20.998,32 ktep

Previsió del PEC 2006-2015:
- Consum d’Energia Primària – CEP (2010) = 30,998,8 ktep (2)
- Consum d’Energia Final – CEF (2010) = 18.327,5 ktep (2)
- CEF/CEP = 0,59
- Població (2010) = 6.459.053 habitants (2)
- CEP/càpita = 4,80 tep
- CEF/càpita = 2,84 tep
- Aportació FER (12% l’any 2010) = 0,12 * 30.998,8 = 3.719,86 ktep
- CEP Cat / CEP Espanya = 0,17715 = 17,72 %
- Aportació FER = 0,17715 * 20.998,32 = 3.719,86 ktep (repartit segons quota energia)
- Pobl.Cat / Pobl.Esp. = 0,151978 = 15,20 %
- Aportació FER = 0,15197 * 20.998,32 = 3.191,28 ktep (repartit segons quota població)

- CEP Renovables (any 2010, escenari BASE) = 1.281,0 ktep (2)
- CEP Renovables (any 2010, escenari IER) = 1.973,9 ktep (2)

Conclusions:
- El PEC incompleix la Disposició Addicional 16 ª de la Ley 54/97 del Sector Eléctrico, doncs les previsions d’energies renovables en el consum d’energia primària per l’any 2010, estan molt per dessota de les marcades per la Llei, tant si s’avalua per la quota d’energia, com per la quota de població
- El Govern de la Generalitat de Catalunya no assumeix la quota de responsabilitat que li pertoca en el compliment de la Disposició Addicional 16 ª de la Ley 54/97 del Sector Eléctrico

Fonts d’informació:
- Ley 54/97 del Sector Eléctrico
- (1) Dirección General de Política Energética y Minas, Planificación y desarrollo de las redes de transporte eléctrico y gasista 2002-2012
- (2) Pla d’Energia de Catalunya, 2006-2015

Informe elaborat per EUROSOLAR – Associació Europea per les Energies Renovables, per encàrrec d’Els Verds – Alternativa Verda

 
© Copyright 2003 - Els Verds. Alternativa Verda - Alternativa Verda ONG