Perquè EV-AV?
 Crisi d´EV(CEC)
 Comunicats
 Campanyes
 ecologisme de debò ?
 Eleccions
 Opinió
 Conferències
 Política verda
 Agenda
 Vincles
 Nosaltres


Escriu el teu correu
 
Canadà-Catalunya | La ciutat com sistema viu | Comunalisme | President verd a Austria | Petit i liure | Jill Stein for President! | 11 setembre | Green New Deal | PEC 2006-2015 | L´Europa dels Pobles | Agenda Residu Zero | Letter to the European Green Parties | El discurs del President de la Generalitat | Un exemple | 20 anys | Municipi lliure i verd | Una altra Barcelona és possible! | Insubmissió al petroli! | Energies lliures | Aigua per a la vida | La pax economica, és realment la Pau? | La bici a les ciutats |

Política Verda

UNA ALTRA BARCELONA ÉS POSSIBLE
UNA BARCELONA EN PAU AMB LA NATURA I EN PAU AMB LES CULTURES

CREA BARCELONA AMB NOSALTRES
TOT PLANTANT LA LLAVOR D’UNA NOVA CONSCIÈNCIA

EL TEU SOMNI ÉS POSSIBLE

Ens podria enganyar la imatge d’aquesta Barcelona moderna i cosmopolita de la qual podríem estar satisfets si no comprenguéssim quin preu n’hem de pagar, quin preu ja n’hem pagat i continuarem pagant si tot continua com ara. No és sols un preu amb diners. No volem obtenir “progrés” a qualsevol preu.

La supeditació a tota mena de males pràctiques i conveniències han convertit la ciutat en una despesa que necessita constants canvis i inversions de les quals no se n’aprofiten ni de bon tros les persones que hi viuen. Els pactes establerts entre les administracions, empreses de serveis, proveïdores i financeres no permeten fer camí per la via del desenvolupament sostenible, ens duen a situacions de gran contrast i d’injustícia social i generen una pèrdua de valors degut al predomini aclaparador de l’economia, en molts casos, com a únic raser per prendre decisions.

Volem una Barcelona que recuperi els valors que han estat oblidats en la carrera cap al materialisme: la ètica, la solidaritat, la justícia, la veritat.

Volem una ciutat pròspera, però una prosperitat basada en valors substancials, no efímers, construïda no sobre els diners, sobre les coses i els patrimonis com a factors determinants del seu creixement sinó sobre les persones i la qualitat de les seves relacions. Creiem que una vida digna i de qualitat no és tant pel que puguem tenir com pel que puguem ser.

Volem una comunitat que se senti satisfeta per la seva participació creativa en el govern de la ciutat i no tan sols sent consumidora passiva de festes i actes culturals. Necessitem el millor de cada persona per fer les coses com cal.

ALLIBERAR BARCELONA DELS COMBUSTIBLES FÒSSILS I NUCLEARS

Cal ser coherent amb les protestes contra la guerra i fer front a la present situació. Degut a l'ús del domini que en fan els poders establerts sobre el petroli, com a font bàsica d'energia, provocant guerres, injustícies i manipulacions en tots els aspectes socials, com les que envoltaren el desastre del Prestige, i enverinant l'aire, l’aigua i el sol, a més a més del cos i la ment de les persones – Els Verds i Alternativa Verda ens adrecem a la ciutadania de Barcelona i li proposem iniciar la transició cap a l’economia solar, la única economia que permetrà a les persones viure no només en PAU amb si mateixes, sinó també viure en PAU amb la Natura i amb les Cultures. Una economia, basada en el Sol, font d’energia lliure i a l’abast de totes les persones. Una economia que permetrà que les capacitats i potencialitats internes de les persones es desenvolupin amb amor i respecte creant unes relacions socials sanes i saludables.

Per fer aquesta transició, cal: a) aprofundir en la democràcia (anar més enllà que la democràcia formal dels partits), b) proveir a la ciutadania amb informació veraç i no manipulada per interessos de qualsevol mena (econòmics, polítics, etc.), c) crear un marc que afavoreixi aquesta transició.

APROFUNDIMENT DE LA DEMOCRÀCIA
- Proposem la realització de consultes directes a la ciutadania (referèndums) per totes aquelles qüestions que l’afectin directament. Així es garanteix un Ajuntament al servei del poble i no un poble sotmès a les decisions del govern municipal,
- Proposem l’elecció directe dels representants als Consells de Districte.

INFORMACIÓ VERAÇ
- Proposem que el consells de direcció dels mitjans de comunicació públics, com ara Barcelona TV, siguin elegits a partir de persones independents dels partits polítics del govern de la ciutat, proposades a través del teixit associatiu cívic, per garantir informació lliure de manipulacions.

FACILITACIÓ DE LA TRANSICIÓ
Una transició cap a una economia basada en l’energia del Sol només serà possible amb la complicitat d’àmplies capes de la ciutadania. Per afavorir aquesta transició cal que el govern de la ciutat actuï de líder en el procés, manifestant primer, la seva voluntat de fer-la i demostrant, en segon lloc, la seva voluntat amb fets.

Per això realitzem les següents propostes:

1.- Que el govern de la ciutat declari públicament la voluntat política d’abandonar progressivament la dependència dels combustibles fòssils i nuclears, de la mateixa manera que ho han fet altres ciutats europees, com per exemple Växjö (Suècia). No volem ser còmplices de més sang per petroli.

2.- Que el govern de la ciutat demostri aquesta voluntat fent que totes les activitats que en depenen es vagin fent progressivament sense recórrer als combustibles fòssils ni als nuclears, com fan altres ciutats europees, com ara Heidelberg. Per això l’Ajuntament de Barcelona
- contractarà immediatament subministraments d’electricitat ‘verda’ i gas natural ‘verd’ (a partir de fonts d’energia netes i renovables) per a tots els edificis i serveis municipals,
- incorporarà sistemes de microgeneració (d’electricitat, de calor i de fred) en el subministrament energètic in-situ de tots els edificis municipals, i basats en l’energia solar (tèrmica i/o fotovoltaica) i/o en combustibles vegetals,
- incorporarà als vehicles de transport (públic, cotxes oficials, etc.) carburants a base d’oli vegetal cru o a base de biogas procedent de la digestió de matèria orgànica.

3.- Que el govern de la ciutat faciliti a la ciutadania que pugui anar abandonant la seva dependència vers els combustibles fòssils i nuclears. Per això l’Ajuntament de Barcelona procedirà a
- la creació i la promoció de centres d’informació i de demostració sobre totes les tecnologies i tots els sistemes disponibles per a l’aprofitament de l’energia solar directa - tèrmica, fotovoltaica, fotosintètica - i de l’energia solar indirecta - vent, aigua, biomassa.
- la creació de sistemes de finançament, a baix interès i desgravables fiscalment, per a totes aquelles inversions destinades a l’aprofitament solar directe i indirecte,
- la creació i la promoció de tallers populars a tots els barris per a l’autoconstrucció de sistemes d’aprofitament solar directe i indirecte.
- la formalització d’un pacte entre la ciutat de Barcelona i els municipis rurals de Catalunya, per fer possible que l’energia i els materials que la ciutat necessita, i que no tingui capacitat de produir in-situ, es puguin generar en el món rural de forma neta i renovable, establint un sistema de bescanvi just i equitatiu.

4. - Que el govern de la ciutat encoratgi i faciliti la creació d’una trama de complicitats ciutadanes de forma que hi hagi una responsabilitat col·lectiva per assegurar els mitjans de vida, creixement i desenvolupament bàsics per a tots els ciutadans i totes les ciutadanes de Barcelona. Per això l’Ajuntament de Barcelona procedirà a:
- la creació i la promoció de centres, oberts a totes les edats, d’informació, conscienciació i formació permanent en els valors de l’amor, la cooperació, la felicitat, l’honradesa, la humilitat, la llibertat, la pau, el respecte, la responsabilitat, la senzillesa, la tolerància, la unitat i la sostenibilitat.
- reconèixer socialment les feines no valorades com ara la cura de persones amb malalties amb problemes especials i discapacitació, i la cura de persones grans i infants.

5.- Que el govern de la ciutat garanteixi el dret de la ciutadania a la seva salut, lliure de qualsevol mena de contaminació. Per això l’Ajuntament de Barcelona procedirà a
- l’adopció d’una ordenança de l’aire net, de l’aigua neta i del sòl net, que desencoratgi i penalitzi les emissions i abocaments de qualsevol mena a l’aire, a l’aigua i al sòl,
- l’adopció d’una ordenança sobre la generació nul·la de residus, que penalitzi la generació de qualsevol mena de residu en les activitats que es realitzen a la ciutat,
- l’adopció d’una ordenança sobre l’ús de la via pública, donant prioritat als mitjans de transport no contaminant, com ara la bicicleta, el transport públic alimentat amb oli vegetal, biogas, electricitat i hidrogen renovables,
- la creació i la promoció de centres de salut a cada barri, on s’ensenyin, es practiquin i s’apliquin els remeis i les teràpies naturals no agressives. Per això, l’Ajuntament cedirà en ús, a les entitats que ho sol·licitin, edificis de propietat municipal, per a la realització d’activitats relacionades amb medicines naturals, teràpies alternatives i creixement personal.

6.- Que el govern de la ciutat garanteixi: a) el dret de la ciutadania a una alimentació sana i saludable, lliure de productes tòxics i de contaminació radioactiva i b) el dret a un habitatge digne, lliure de qualsevol mena de contaminació, on sigui una responsabilitat l’aprofitament de l’energia solar i l’aigua de pluja que cau sobre els edificis, i on s’aprofita la matèria orgànica residual. Per això l’Ajuntament de Barcelona procedirà a:
- la protecció dels terrenys agraris de bona qualitat dins del terme municipal
- la formalització d’un pacte entre la ciutat de Barcelona i els municipis rurals de Catalunya, per fer possible que els aliments que la ciutat necessita, i que no tingui capacitat de produir in-situ o a la seva rodalia, es puguin produir en el món rural amb pràctiques agrícoles ecològicament responsables, establint un sistema de bescanvi just i equitatiu, i possibilitant la venda directa del pagès a l’usuari,
- la introducció a la ciutat de pràctiques agrícoles de barri, de carrer, de terrassa i terrat, de balcó, basades en l’ecologia i la permacultura,
- l’adopció d’una ordenança de l’habitatge sa, saludable i aprofitador del Sol, l’aigua de pluja i la matèria orgànica residual (per retornar-la al sòl i mantenir-ne la seva fertilitat),
- la recuperació dels patis interiors de les illes de cases, transformant-los en espais verds que facin funcions ecològiques i socials.

7.- Que el govern de la ciutat estableixi un fons econòmic municipal, dotat de forma suficient, per finançar aquesta transició, i alimentat per taxes i imposicions sobre totes les activitats que depenguin dels combustibles fòssils i nuclears i de totes les activitats que facin qualsevol mena d’emissió i/o abocament contaminant a l’aire, a l’aigua i al sòl.

Copyright © 2003, Els Verds-Alternativa Verda

 
© Copyright 2003 - Els Verds. Alternativa Verda - Alternativa Verda ONG