Perquè EV-AV?
 Crisi d´EV(CEC)
 Comunicats
 Campanyes
 ecologisme de debò ?
 Eleccions
 Opinió
 Conferències
 Política verda
 Resistències
 Agenda
 Vincles
 Nosaltres


Escriu el teu correu
 
Canadà-Catalunya | La ciutat com sistema viu | Comunalisme | President verd a Austria | Petit i liure | Jill Stein for President! | 11 setembre | Green New Deal | PEC 2006-2015 | L´Europa dels Pobles | Agenda Residu Zero | Letter to the European Green Parties | El discurs del President de la Generalitat | Un exemple | 20 anys | Municipi lliure i verd | Una altra Barcelona és possible! | Insubmissió al petroli! | Energies lliures | Aigua per a la vida | La pax economica, és realment la Pau? | La bici a les ciutats |

Política verda

ENERGIES NETES PER RECUPERAR LA SALUT ECOLÒGICA

La política energètica que EV-AV defensa es basa en les següents propostes:
- l’establiment d’un pla i un calendari per assolir l’aturada de les centrals nuclears avui en funcionament
- aturar graonadament les centrals tèrmiques de carbó i de fueloil a mesura que entrin en funcionament equips de generació amb potències equivalents, alimentats pel combustible fòssil menys brut de tots els bruts. Aquests equips de generació han de ser centrals tèrmiques de cicle combinat de gas natural, en unitats de 100-200 MW, equipades en cogeneració (per arribar a eficiències del 90% o superiors), distribuïdes pel territori de Catalunya i situades a la vora dels principals centres de consum, per disminuir les pèrdues per transport i distribució,
- incrementar, any rere any, l’eficiència del sistema energètic català, que avui és molt poc eficient,
- disminuir, any rere any, les emissions de gasos d’efecte hivernacle, que avui supera els compromisos del Protocol de Kyoto,
- considerar les fonts d’energia lliures, netes i renovables (els raigs del Sol, la força del vent, els fluxes d’aigua, la biomassa, el calor de la Terra, . . . ), com béns comuns naturals i com recursos naturals susceptibles de ser utilitzats energèticament, sempre que es pugui fer de forma compatible amb les funcions i els serveis que proveeixen els sistemes naturals,
- fer que les tecnologies per a l’aprofitament de les fonts d’energia lliures, netes i renovables esdevinguin tecnologies compatibles amb les funcions dels sistemes naturals, tot fent que els aprofitaments energètics es facin seguint criteris de sostenibilitat, tant pel que fa al bé comú, com pel que fa als sistemes naturals i humans,
- democratitzar les decisions energètiques i fer-ne partícips les comunitats directament afectades pels aprofitaments energètics dels béns comuns naturals, com ara el sol, el vent, la biomassa, etc.
- garantir el dret dels ciutadans i les ciutadanes de Catalunya a l’exercici efectiu dels seus drets energètics i de les seves responsabilitats: 1) fent possible que qualsevol persona pugui invertir en qualsevol projecte d’energia renovable que hi hagi a l’indret on viu, a prop d’on viu o als indrets on es manifesta el recurs, 2) fent possible que qualsevol usuari de l’electricitat pugui escollir ser subministrat amb el percentatge d’energia neta i renovable que desitgi

Per fer possible el canvi de l’actual sistema energètic centralitzat, no renovable, brut, ineficient, . . . cap un sistema energètic descentralitzat, renovable, net, eficient, . . . cal combinar dues línies d’acció: 1) millorar enormement l’eficiència energètica del sistema actual (tant en la generació com en l’ús final) i 2)facilitar la penetració a gran escala de les fonts d’energia lliures, netes i renovables. Per això EV-AV defensa la cogeneració en totes les centrals tèrmiques (tan si són de combustibles fòssils com si son combustibles biològics). Per això EV-AV defensa l’aprofitament de l’energia eòlica als llocs on fa vent, que a Catalunya, disortadament no són tants com moltes persones desitjaríem. Només desenvolupant a fons aquestes dues línies d’acció Catalunya podrà tenir la suficient força per tancar les nuclears que el franquisme va imposar i la democràcia va beneir.

Aprofitar els recursos renovables locals (entre ells el vent), fer-ho amb les tecnologies netes (entre elles els aerogeneradors) actualment disponibles, i fer-ho al servei de les comunitats locals és la triada energètica-social que EV-AV ha fet seva des de fa anys.

De fet, un dels primers documents elaborats l’any 1984, poc després de la fundació l’any 1983 d’Alternativa Verda, ja feia referència a tot això. Era un document molt sintètic i molt clar que es titulava ‘Cap a l’aprofitament de les fonts renovables d’energia: construïm plans energètics locals’ i va ser publicat a L’Alternatiu, Núm.0, Estiu 1984, pàg.7. Posteriorment, va ser desenvolupat en un document més extens amb el següent índex: 1.- Introducció, 2.- Objectius, 3.- El camí per assolir els objectius, 3.1.- L’establiment d’un marc legal escaient, 3.2.- La introducció de la comptabilitat energètica en les diverses activitats de la societat, 3.3.- L’adequació de l’economia actual a la realitat, 3.4.- El foment de l’educació i de la formació energètica a tots els nivells, 3.5.- La realització de Plans Energètics Locals, 4.- Propostes immediates (L’Alternatiu, Núm.2, Hivern 1985, pàg. 8-13).

Des d’aleshores EV-AV continua defensant el mateix, doncs l’energia és la clau per l’equilibri territorial de Catalunya. L’equilibri territorial de Catalunya mai s’assolirà fomentant ‘guerres’ territorials entorn dels béns comuns energètics.

Amb les energies lliures, netes i renovables s’ha de fer el mateix que amb el vi (que també és una energia renovable): produir-ne allà on hi ha condicions per fer-ho i exportar-ne els excedents, si n’hi ha i la gent que els produeix ho desitja i el bescanvi és just i equitatiu. A ningú se li ha ocorregut demanar a les comarques que tenen mes producció de vi que la que els seus habitants necessiten, que no la venguin a les altres comarques del nostre país. Simplement els indrets rurals de Catalunya més afavorits amb vent tenen dret a aprofitar-lo. Ningú, ni des de la capital del país, ni de les capitals de comarca té dret a imposar-los-hi res.

 
© Copyright 2003 - Els Verds. Alternativa Verda - Alternativa Verda ONG