Perquè EV-AV?
 Crisi d´EV(CEC)
 Comunicats
 Campanyes
 ecologisme de debò ?
 Eleccions
 Opinió
 Conferències
 Política verda
 Agenda
 Vincles
 Nosaltres


Escriu el teu correu
 
Cronologia | Intervenció a AG | Carta oberta | Sentència | Les persones | La premsa | Els polítics |

Crisi d'EV(CEC)

CRONOLOGIA DE COM UNS FETS IRREGULARS, DEGUDAMENT IMPUGNATS, ACABEN AMB UNA SENTÈNCIA JUDICIAL QUE DONA LA RAÓ A LESPERSONES IMPUGNANTS DELS FETS

CRONOLOGIA DE COM UNS FETS IRREGULARS, DEGUDAMENT IMPUGNATS, ACABEN AMB UNA SENTÈNCIA JUDICIAL QUE DONA LA RAÓ A LESPERSONES IMPUGNANTS DELS FETS

- 20 març1998: davant les irregularitats detectades en la convocatòria d’una Assemblea General Extraordinària d’EV(CEC) pels dies 21 i 22 de març de 1998, en Josep Puig i Boix dirigeix per correu certificat un escrit d’exposició dels fets irregulars a la legalment constituïda Mesa Permanent d’EV(CEC), on demana que ‘s’invalidi tot el procés assembleari realitzat fins el moment i es facin totes les accions necessàries per a l’obertura d’un procés que meni a una assemblea general amb plena garantia del respecte dels drets polítics de totes les persones que militen en EV(CEC), havent actualitzat previament el cens de militants i col·laboradors i havent-lo certificat de forma escaient’.

- 21 març 1998: tot just constituïda la mesa presidencial de l’Assemblea General Extraordinària d’EV(CEC) el dia 21 de març a les 10 del matí, un grup de militants de ple dret presenta un escrit d’impugnació, per considerar, que s’havien vulnerat els estatuts que regulen el funcionament de l’organització. Que, no obstant això, una majoria dels presents, encapçalats per Roser Veciana, no només van voler continuar endavant aquella Assemblea sinó que, per primera vegada en el si de l’ecologisme polític català, es va voler practicar una mena d’assemblearisme en oberta contradicció amb els Estatuts d’EV(CEC), votant de forma improvitzada qualsevulla resolució que qualsevulla persona presentés. Aquesta mena de pràctiques si be són legítimes en organitzacions que s’autoqualifiquen d’assembleàries, trenquen radicalment amb la tradició de les assemblees d’Els Verds.

- 22 març 1998: els reunits en assemblea procedeixen a fer una actuació de les més aberrants, i no només jurídicament, de les que una persona pot presenciar en la seva vida: l’assemblea impugnada procedeix a la seva autolegitimació aprovant una resolució en la que s’autodeclarava legalment constituïda, vulnerant els drets legalment reconeguts de les persones que havien presentat l’escrit d’impugnació. La mateixa tarda del diumenge un grup dels reunits es persona al local social d’EV(CEC) a la ciutat de Barcelona, on procedeixen a reunir-se en nom del Consell Confederal d’EV(CEC). En acabar procedeixen a canviar el pany de la porta d’entrada a la seu social. La persona que lidera aquest procés es na Roser Veciana, assistida per Lourdes Pallas, Maria Olivares, Antoni Garcia, Eloi Nolla, Elisenda Forés, Feliu Madaula, . . . . . També l’Enric Tello hi va tenir un paper destacat en l’assemblea, tot donant cobertura a les accions irregulars.

- 24 març 1998: l’assemblea de Barcelona d’EV(CEC) adreça un escrit a l’organització on demanen: 1) Que es torni a iniciar un procés que meni a una Assemblea General convocada d’ acord amb tots els requisits dels Estatuts, els resultats de la qual puguin ser assumibles per tota la militància d’acord amb la legalitat estatutària; 2) Que el responsable d’organització fins el dia 20 de març certifiqui el cens de militants a partir de les certificacions lliurades per tots i cadascun dels responsables de les respectives assemblees legalment constituïdes d’Els Verds. Aquesta certificació hauria de ser degudament documentada pel responsable d’economia.

- 25 març 1998: en Josep Puig juntament amb Joan Canet, Carme Conejo, Albert Garcia, Joan Oms i Antonio Sanchez lliuren un escrit a les altres persones membres de la Mesa Permanent legalment constituïda (Toni Garcia, Feliu Madaula, Maria Olivares i Lourdes Pallàs), en la seu social d’EV(CEC) de Barcelona, on es fa una proposta política per superar la situació d’il·legalitat creada per l’actuació de l’assemblea general.

- 26 març1998: en J. Dalmau lliura en ma a en JPB, un full fotocopiat amb l’encapçalament d’EV(CEC) - Mesa Permanent del Consell Confederal, signat per en Feliu Madaula (Assemblea del Vallès Occidental), on es convoca un pretès Consell Confederal pel dia 28 de març a les 10 h. al local social d’EV(CEC). En exigir l’acus de rebut en JPB escriu textualment en la carta de convocatòria la següent frase: ‘No accepto procediments com els que esteu practicant, ni faré cap acció que justifiqui la vostra actuació. Rebutjo la convocatòria’, tot estampant’hi la signatura i la data del dia.

- en JPB i altres membres de l’assemblea de Barcelona reben en el seus domicilis particulars sengles cartes amb l’encapçalament d’EV(CEC) - Mesa Permanent del Consell Confederal, certificades, urgents i amb acus de rebut, signades per en Feliu Madaula (Assemblea del Vallès Occidental), per la qual se’ls convoca a un suposat Consell Confederal pel 28 de març a les 10 h. al local social i a una reunió per nomenar uns representants de l’assemblea de Barcelona per representar l’esmentada assemblea en el suposat Consell.

27 març 1998: en Josep Puig adreça un escrit a la seu d’EV(CEC) on manifesta: que ni com a membre de l’assemblea de Barcelona d’EV(CEC), ni com a membre de ple dret del Consell Confederal, participarà en la irregular convocatòria d’un suposat Consell Confederal el dia 28 de març de 1998 a les 10 h. al local social d’EV(CEC) de Barcelona, ni assumirà cap ni un dels acords que es podessin arribar a prendre en l’esmentada reunió, ni reconeixerà cap dels nomenaments que surtin de la reunió.

28 març 1998: alguns membres d’EV(CEC) es reuneixen en un irregular i antiestatutari Consell Confederal, seguint amb la dinàmica i les pràctiques iniciades en la impugnada Assemblea General del 21-22 de març. En el transcurs de la reunió es procedeix a la ratificació dels acords presos a l’Assemblea General Extraordinària dels dies 21 i 22 de març i a la ratificació de la revocació dels càrrecs de representació política i dels poders atorgats a les persones de Joan Oms i Josep Puig, acords presos en el irregular Consell Confederal del dia 22 de març. També nomenen a Roser Veciana com a Coordinadora Política d’EV(CEC).

30 abril 1998: un grup de militants d’EV(CEC) presenta, davant el Jutjat, una demanda civil d’anul·lació dels acords de l’Assemblea General i dels Consells Confederals, interposant una Demanda de Judici Ordinari de Menor Quantia exercitant l’ACCIÓ D’IMPUGNACIÓ PER CAUSA DE NUL·LITAT D’ACORDS DE PARTIT POLÍTIC, CONTRA “ELS VERDS (Confederació Ecologista de Catalunya). En l’escrit presentat es demana “la nul·litat d’acords de l’Assemblea General de “ELS VERDS (CEC)” celebrada els dies 21-22 de Març de 1998, i es segueixi el judici pels tràmits pertinents, es dicti en el seu dia Sentència per la que es declari:

A) La nul·litat dels acords adoptats a l’Assemblea General Extraordinària del Partit Polític “ELS VERDS (Confederació Ecologista de Catalunya)” celebrada els dies 21 i 22 de març de 1998 basada en les diverses irregularitats ocorregudes en la seva convocatòria i celebració

B) La nul·litat de qualsevol acord o resolució posterior basats en els acords presos en aquesta Assemblea General en especial:
a) la nul·litat dels nous nomenaments dels següents càrrecs:
- Representants legals d’”Els Verds”
- Portaveus d’”Els Verds”
- Membres del Consell Confederal
- Membres de la Mesa Permanent
- Apoderats mercantils d’”Els Verds”
b) la nul·litat de qualsevol resolució que porti causa d’un acord pres en aquesta Assemblea irregular i que tingui influència
- En els òrgans interns del Partit: Consell Confederal, Mesa Permanent, Assemblees locals i sectorials
- En la política material del partit, en especial aliances del partit amb altres partits polítics”.

- 6 i 7 maig 1998: significats militants d’EV(CEC) s’assabenten per la premsa, que reprodueix un comunicat de l’organització a la qual mai s’han donat de baixa, que havien sigut expulsats d’EV(CEC) - noticia a La Vanguardia i El País on es diu que EV(CEC) expulsen a Josep Puig i altres militants -. Els estatuts d’EV(CEC) reconeixen tot un seguit de drets als militants de l’organització. Tot militant abans de ser sancionat té uns drets que els estatuts de l’organització reconeixen: l’òrgan polític corresponent ha de fer un acord d’obertura d’un expedient de sanció, s’ha de notificar l’obertura de l’expedient a l’interessat, l’afectat té dret a ser escoltat per una comissió d’arbitratge, la comissió ha de fer una proposta de resolució de l’expedient, l’òrgan polític corresponent ha de prendre un acord de resolució de l’expedient, amb sanció si n’és el cas, i finalment ha de notificar la resolució de l’expedient per escrit a la persona afectada. Doncs bé, cap d’aquests drets va ser respectat i tots varen ser vulnerats.

13 maig 1998: el Jutjat de Primera Instància núm. 30 de Barcelona admet a tràmit la demanda, manifestant que “se sustanciará de conformidad con lo preceptuado en el Artículo 680 y los siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, entendiéndose dirigida la misma frente a ELS VERDS”.

26 gener 1999 - 1 febrer 1999: es realitzen al Jutjat de 1a Instància núm. 30 de Barcelona les proves testificals i de confessió en judici.

primavera – estiu 1999: Roser Veciana és nomenada candidata per la llista de Barcelona, de coalició amb ERC.

juny 1999: Roser Veciana surt elegida Regidora de l’Ajuntament de Barcelona, en la llista de coalició electoral amb ERC. En constituir-se el nou equip de govern, l’alcalde de Barcelona la nomena Regidora Ponent de Drets Civils.

2 desembre 1999: el Magistrat Jutge de Primera Instància Núm. 30 de Barcelona, fa pública la sentència, dictada el 15 de novembre de 1999, per la qual estima substancialment la demanda presentada pel procurador G.R., en representació del grup de militants d’EV(CEC) que varen impugnar l’Assemblea General Extraordinària del partit polític Els Verds (Confederació Ecologista de Catalunya) celebrada els dies 21 i 22 de març de 1998, i declara la nul·litat dels acords adoptats en la mateixa i, consegüentment, la nul·litat de tot el que s’ha actuat des d’aleshores mentre no perjudiqui interessos jurídics aliens al partit. Això, en definitiva, suposa la nul·litat dels nomenaments de càrrecs efectuats en els Consells Confederals dels dies 22 i 28 de març de 1998 i de qualsevol altra resolució que afecti als òrgans interns del partit. La sentència també imposa el pagament de les costes processals al partit polític demandat.

-10 desembre de 1999: en Josep Puig s’adreça per escrit a l’alcalde de Barcelona, posant-lo al corrent dels esdeveniments i de la sentència. Alhora li sol·licita el revocament del nomenament de Roser Veciana com Regidora de Drets Civils.

- gener 2000: la part condemnada en primera instància presenta recurs d’apel·lació davant l’Audiència Provincial de Barcelona.

- 10 desembre del 2001: els Magistrats de la Secció 15ª de l’Audiència Provincial de Barcelona, fan pública la sentència, dictada el 26 de novembre del 2001, per la qual desestimen el recurs d’apel·lació contra la Sentència dictada pel Jutjat de Primera Instància nº 30 de Barcelona i confirmen en tots els seus termes la part dispositiva de la sentència apel·lada, declarant la nul·litat de tot lo actuat des d’aleshores fins el dia de la sentència ferma.

- gener 2002: en Josep Puig s’adreça per escrit a l’alcalde de Barcelona, exposant-li els fets i assabentant-lo de la sentència ferma. També li demana que revoqui el nomenament de la Regidora de Drets Civils i procedeixi a la seva destitució com Regidora de l’Ajuntament de Barcelona.

- gener – novembre 2002: els complotistes, encapçalats per Roser Veciana, fan el sord a la Sentència Judicial i continuen com si res no hagués passat.

- 18 novembre 2002: el Jutge comunica la nul·litat de totes les escriptures notarials a tots els notaris que les havien lliurat (resolució de 30 d’octubre del 2002, del Jutjat de Primera Instància 30 Barcelona, comunicada als notaris de la ciutat de Barcelona, Joan Josep Lopez Burniol i José Marqueño de Llano)

- març 2003: Roser Veciana s’inventa un nou partit amb la denominació Els Verds i més, per poder tornar-se a presentar a les Eleccions Municipals del 25 de maig del 2003, ja que no ho pot fer-ho amb la denominació d’Els Verds (CEC), organització que havia usurpat el 28 de març del 1998.

Barcelona, març del 2003

Cronologia a cura de Josep Puig i Boix
(tots els fets aquí detallats estan degudament avalats per documents escrits)

 
© Copyright 2003 - Els Verds. Alternativa Verda - Alternativa Verda ONG