Perquè EV-AV?
 Crisi d´EV(CEC)
 Comunicats
 Campanyes
 ecologisme de debò ?
 Eleccions
 Opinió
 Conferències
 Política verda
 Agenda
 Vincles
 Nosaltres


Escriu el teu correu
 
Cronologia | Intervenció a AG | Carta oberta | Sentència | Les persones | La premsa | Els polítics |

Crisi d'EV(CEC)

SENTÈNCIA JUDICIAL

LA SECCIÓ 15 DE L’AUDIÈNCIA PROVINCIAL DE BARCELONA COMFIRMA EN TOTS ELS SEUS TERMES LA SENTÈNCIA DICTADA PEL JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM.30 DE BARCELONA DONANT LA RAÓ ALS MILITANTS D’ELS VERDS QUE VAREN IMPUGNAR L’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA ELS DIES 21 I 22 DE MARÇ DE 1998

En data 10 de desembre del 2001, els Magistrats de la Secció 15 de l’Audiència Provincial de Barcelona, han fet pública la sentència, dictada el 26 de novembre del 2001, per la qual desestimen el recurs i confirmen en tots els seus termes la sentència feta pública el 2 de desembre de 1999, pel Magistrat Jutge de Primera Instància Núm. 30 de Barcelona, dictada el 15 de novembre de 1999, per la qual estimava substancialment la demanda presentada pel procurador G.R., en representació del grup de militants d’EV(CEC) que varen impugnar l’Assemblea General Extraordinària del partit polític Els Verds (Confederació Ecologista de Catalunya) celebrada els dies 21 i 22 de març de 1998, i declarava la nul·litat dels acords adoptats en la mateixa i, consegüentment, la nul·litat de tot el que s’ha actuat des d’aleshores mentre no perjudiqui interessos jurídics aliens al partit.

La sentència de 26 de novembre del 2001, de la Secció 15 de l’Audiència Provincial de Barcelona diu: “Fallamos en recurso de apelación interpuesto por Els Verds (Confederació Ecologista de Catalunya), contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número Treinta de Barcelona, en el proceso de que dimanan las actuaciones y cuya parte dispositiva se transcribe en los antecedentes, . .“

En els Antecedents de fet, diu: “La parte dispositiva de la Sentencia apelada es del tenor siguiente: FALLO: Que estimado sustancialmente la demanda interpuesta por el Procurador G.M., en la representación que tiene acreditada en autos, contra Els Verds (Confederació Ecologista de Catalunya), debo declarar y declaro la nulidad de los acuerdos adoptados en la asamblea general extraordinaria del partido político Els Verds (Confederació Ecologista de Catalunya), celebrada los dias vientiuno y veintidos de marzo de mil novecientos noventa y ocho y, como secuela de ello, la nulidad de todo lo actuado desde entonces en los términos recogidos en el fundamento de derecho sexto de esta Sentencia; todo ello con expresa imposición de las costas causadas al partido político demandado.”

I el Fundamento de Derecho SEXTO diu: “En atención a todo lo expuesto se ha de concluir la nulidad de los acuerdos adoptados en la Asamblea General Extraordinaria del partido político Els Verds (Confederació Ecologista de Catalunya) celebrada los dias 21-22 de marzo de 1998 y como, secuela de ello, la nulidad de todo lo actuado desde entonces, en cuanto no perjudique intereses jurídicos ajenos al partido, lo que en definitiva supone la nulidad de los nombramientos de cargos efectuados en los Consejos Confederales de 22 y 28 de marzo de 1998 y de cualquier otra resolución que afecte a los organos internos del partido.”

Això, en definitiva, suposa la nul·litat dels nomenaments de càrrecs efectuats en els Consells Confederals dels dies 22 i 28 de març de 1998, de qualsevol altra resolució que afecti als òrgans interns del partit i de tot el que s’ha actuat des d’aleshores, fins la data de la sentència ferma.

La sentència també imposa el pagament de totes les costes processals al partit polític demandat.

 
© Copyright 2003 - Els Verds. Alternativa Verda - Alternativa Verda ONG