Perquè EV-AV?
 Crisi d´EV(CEC)
 Comunicats
 Campanyes
 ecologisme de debò ?
 Eleccions
 Opinió
 Conferències
 Política verda
 Resistències
 Agenda
 Vincles
 Nosaltres


Escriu el teu correu
 
Stop5G | Save the Tigris | Confinem els cotxes | Cat no te rei | Tsunami Democràtic | Global Gasdawn-Frackdown | CampanyadelSI | COP21-París | MovJustClim | The Paris Pledge | Multireferèndum | PobresaEnergia | SeedFreedom | End Ecocide in Europe | Salvem Torre Mornau | Aturem el fracking | Rio+20 | Viuredelairedelcel | Desnuclearitzalatevavida | Apagalatele | CatIndependent | Al·legacions | NukesNo | 15M | EnRen | NoATC/MTC | 350 | St.Feliu de Guixols | Aturar el canvi climàtic | Imagina si . . . . | Paris-Dakar |

Campanyes d'EV-AV

Al·legacions

Projecte de Llei "Omnibus" (juny 2011)

En XXXXX, amb DNI núm. XXXXX, en nom i representació de l’organització cívico-política ELS VERDS – ALTERNATIVA VERDA (inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 7733 de la Secció 1a del Registre de Barcelona, data 19 de juliol de 1985) i amb domicili a efectes de notificació a: Bústia Verda, c/o Alternativa Verda, Apartat de Correus 10095, 08080 Barcelona,

EXPOSA
- que ha tingut coneixement de l’inici de tramitació de l'avantprojecte de llei de simplificació, d'agilitat i reestructuració administrativa i de promoció de l'activitat econòmica (coneguda com a llei òmnibus per la gran quantitat de lleis que modifica), el qual està a hores d’ara a tràmit d’informació pública,
- que EV-AV ha tingut coneixement per la premsa de la publicació de l’esmentada proposta de Llei,
- que mai cap organisme del govern de la Generalitat han procedit prèviament a consultar amb EV-AV la proposta de Llei que ara es tramita, tot i essent EV-AV una associació cívico-política àmpliament respectada i reconeguda, en el camp de l’ecologia i el medi ambient,
- que dins del termini legal concedit a aquest efecte, formula les següents

AL·LEGACIONS
- que la Convenció d’Aarhus, va ser adoptada en la Conferència Ministerial Medi Ambient per a Europa celebrada a Aarhus, Dinamarca, el 25 de juny de 1998, i ratificada per l’Estat Espanyol el 29 de desembre de 2004, obliga a l’administració a fer realitat la participació pública en la presa de decisions que tinguin repercussions sobre el medi ambient,
- que la Comunitat Europea va signar, el 25 de juny de 1998, la Convenció de la Comissió Econòmica per a Europa de les Nacions Unides sobre accés a la informació, participació del públic en la presa de decisions i accés a la justícia en matèria de medi ambient ("la Convenció d’Aarhus"),
- que la Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de gener de 2003, estableix les mesures per a l’accés del públic a la informació ambiental,
- que la Directiva 2003/35/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de maig de 2003, estableix mesures per a la participació del públic en l’elaboració de determinats plans i programes relacionats amb el medi ambient,
- que la Convenció d’Aarhus, va ser ratificada per l’Estat Espanyol el 29 de desembre de 2004, quan el Rei Juan Carlos I va signar el “INSTRUMENTO de Ratificación del Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, hecho en Aarhus (Dinamarca), el 25 de junio de 1998 (BOE 40, 16 febrero 2005)”,
- que la Convenció d’Aarhus i la Directiva 2003/35/CE del Parlament Europeu i del Consell obliguen a l’administració pública a fer realitat la participació pública en la presa de decisions que tinguin repercussions sobre el medi ambient,
- que posar a informació pública un projecte de Llei sense haver dialogat (i ni tan sols informat) prèvia i abastament amb totes les associacions ecologistes, inclosa l’organització cívico-política EV-AV, posa de manifest la voluntat del legislador d’entorpir o, si més no, de no facilitar la participació pública en la presa de decisions que afectin al medi ambient,

Tot el que fins ara s’ha exposat fa que no es pugui concloure altra cosa que manifestar:
1) que l'avantprojecte de llei de simplificació, d'agilitat i reestructuració administrativa i de promoció de l'activitat econòmica (coneguda com a llei òmnibus per la gran quantitat de lleis que modifica) afecta a diverses Lleis i normatives referents al medi ambient a Catalunya i s’ha posat a tràmit parlamentari sense ni tan sols haver informat a les entitats de la societat civil que fan de la lluita per uns ecossistemes sans i saludables la seva raó de ser. Per tant l’avantprojecte de llei
- vulnera els drets individuals i col·lectius de la ciutadania de Catalunya, discriminant-los dels ciutadans espanyols i europeus,
- vulnera la Convenció d’Aarhus,
- vulnera la legislació europea que adopta la Convenció d’Aarhus,
- vulnera la legislació espanyola que la va ratificar.


I per tot el que s’ha exposat SOL·LICITA
- que es tingui per presentat el present escrit, sigui admès i es tinguin per formulades les al·legacions que contenen i es doni resposta a totes i cadascuna de les al·legacions formulades en el present escrit,
- que després dels tràmits preceptius, s’acordi retirar l'avantprojecte de llei de simplificació, d'agilitat i reestructuració administrativa i de promoció de l'activitat econòmica (coneguda com a llei òmnibus per la gran quantitat de lleis que modifica), per ser
----- una vulneració dels drets individuals i col·lectius de la ciutadania de Catalunya,
----- una vulneració de la Convenció d’Aarhus,
----- una vulneració de les Directive 2003/4/CE i 2003/35/CE,
----- una vulneració del INSTRUMENTO de Ratificación del Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones,
----- a més de ser un clar abús de poder de l’administració de la Generalitat sobre la ciutadania de Catalunya.


A Barcelona, EL 15 de juny de 2011

Signat: XXXXXXXX

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA DEL GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

 
© Copyright 2003 - Els Verds. Alternativa Verda - Alternativa Verda ONG